2013. március 17., vasárnap

EMMI rendelet kivonata IKSZ


Kedves Fiatalok!
Az iskolai közösségi szolgálatról megjelent segédletet lent közöljük.
Érdemes elolvasnod!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések
133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, do-
kumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal
megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok
megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy
csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele-
ként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érett-
ségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.
(2) A közösségi szolgálat keretei között
    a) az egészségügyi,
    b) a szociális és jótékonysági,
    c) az oktatási,
    d) a kulturális és közösségi,
    e) a környezet- és természetvédelemi,
    f) a katasztrófavédelmi,
    g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős
területen folytatható tevékenység.
(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.
 4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan
elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésé-
re, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.
(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül –
szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró
foglalkozást tart.
(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő
azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.
(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol,
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként
     a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, vala-
        mint a szülő egyetértő nyilatkozatát,
     b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi
        szolgálat teljesítését,
     c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy
        példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,
     d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési sza-
        bályzatában rögzíti,
     e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek
        együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást
        aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor
        nevét és feladatkörét.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.